Roster of Portugal

Birthday
Age
2020

 

 

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistics for ALEJANDRO EDOfa

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistic for ANTONIO TRABULO

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistic for CARLOS RAMOS

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistics for FREDERICO NEVES

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistic for GONCALO NETO

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistics for HUGO SANTOS

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistics for JOAO LIMA

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistics for JOAO MALO

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistics for RUI MENDES

Name
Birthday
Age
2020

Euro-Statistics for TOMAS PEREIRA