PHOTOS – 20/09/2018 – EUROU20 2018 – Match #12 – Switzerland x Portugal

650

PHOTOS OF MARZIA CATTINI

PHOTOS BY GORDON MORRISON